Cele Centrum

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów została powołana w celu prowadzenia działalności naukowej i naukowo-badawczej, w szczególności prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie wyników tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych.

Centrum realizuje swoje cele poprzez:

 1. badania nad tworzeniem i modelowaniem struktur światłowodowych, w tym włókien fotonicznych oraz demonstracją ich właściwości;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i dydaktycznej z zakresu szeroko rozumianych technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych, światłowodowych i fotonicznych;
 3. transfer pozyskanej wiedzy do praktycznych zastosowań przemysłowych, w drodze opracowania i produkcji urządzeń opartych o technologię światłowodową i fotoniczną;
 4. podejmowanie inicjatyw innowacyjnych, nowatorskich i alternatywnych na polu technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych;
 5. działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, technicznej;
 6. wspieranie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu i transferu technologii;
 7. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie (badania podstawowe);
 8. prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce (badania stosowane);
 9. badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii;
 10. współpracę z organami władzy publicznej w zakresie tworzenia przepisów prawa dotyczących dziedzin objętych działalnością Centrum;
 11. współpracę ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania;
 12. oddziaływanie na opinię publiczną w sprawach z zakresu działania Centrum.
Centrum, jako twórca i koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz Klastra Fotoniki i Światłowodów, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi i naukowymi, pozyskiwanie kolejnych, nowych podmiotów zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz we współpracę na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce. Centrum angażuje się i prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze przede wszystkim w dziedzinie fotoniki, optyki, optoelektroniki oraz dziedzinach mających wpływa na rozwój technologii światłowodowej, w tym fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, telekomunikacji i wielu innych.

Jednostki naukowe, firmy i instytucje otoczenia biznesu uczestniczące w Klastrze współpracują w obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergii wspólnych działań, w celu rozwoju fotoniki w Polsce. Efekt synergii polega na m.in.:

 • dyfuzji know-how oraz wymiany pracowników w ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów,
 • zwiększeniu efektywności i mocy produkcyjnych,
 • zwiększeniu absorpcji innowacji,
 • przyciąganiu kolejnych członków, a razem z tym nowych zasobów,
 • realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych.
Podstawowym warunkiem dla wyzwolenia efektu synergii jest gotowość wszystkich uczestników Klastra Fotoniki i Światłowodów do nawiązania współpracy. Gotowość ta oparta jest na wzajemnym zaufaniu, ponieważ członkostwo w powiązaniu to także dostęp do wspólnej bazy umiejętności, potrzeb szkoleniowych czy działań marketingowych i badawczo-rozwojowych.