O nas

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów (PCFS), została powołana w celu prowadzenia działalności naukowej i naukowo-badawczej, w szczególności prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie wyników tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych.

Centrum realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • badania nad tworzeniem i modelowaniem struktur światłowodowych, w tym włókien fotonicznych oraz demonstracją ich właściwości;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i dydaktycznej z zakresu szeroko rozumianych technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych, światłowodowych i fotonicznych;
  • transfer pozyskanej wiedzy do praktycznych zastosowań przemysłowych,
  • podejmowanie inicjatyw innowacyjnych, nowatorskich i alternatywnych na polu technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych;
  • działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, technicznej;
  • wspieranie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu i transferu technologii;
  • współpracę z organami władzy publicznej w zakresie tworzenia przepisów prawa dotyczących dziedzin objętych działalnością Centrum;
  • współpracę ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania.

Statut Centrum