Co to jest Klaster Fotoniki i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, jako założyciel i koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów zrzeszającego przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu, posiada dostęp do specjalistycznej i zaawansowanej aparatury oraz infrastruktury technologiczno-badawczej.
Centrum, jako twórca i koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz Klastra Fotoniki i Światłowodów, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi i naukowymi, pozyskiwanie kolejnych, nowych podmiotów zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz we współpracę na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce. Centrum angażuje się i prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze przede wszystkim w dziedzinie fotoniki, optyki, optoelektroniki oraz dziedzinach mających wpływa na rozwój technologii światłowodowej, w tym fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, telekomunikacji i wielu innych.

Klaster Fotoniki i Światłowodów to grupa przedsiębiorstw, instytucji oraz innego rodzaju organizacji, działających na tym samym lub pokrewnych rynkach. Klastry najczęściej tworzone są w celu podejmowania współpracy, która poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów pozwala uczestnikom budować trwałą przewagę konkurencyjną. Naszym zamierzeniem jest zorganizowanie współpracy w obszarze fotoniki, w tym w zakresie technologii światłowodowej. Jest to bardzo aktualny temat, ponieważ dostrzeżono ogromny potencjał fotoniki i to właśnie na tę dziedzinę przeznaczane są w ostatnim czasie coraz większe środki.
W praktyce Klaster Fotoniki i Światłowodów tworzony jest przez podmiot zwany inicjatorem, który bardzo często później zajmuje się koordynowaniem działalności Klastra Fotoniki i Światłowodów. Rolę inicjatora pełnić będzie Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Bardzo ważną cechą takiego Klastra Fotoniki i Światłowodów jest fakt, że koordynator nie czerpie bezpośrednich korzyści finansowych z koordynowania Klastra Fotoniki i Światłowodów, a wszystkie zyski wypracowane wspólnie przez podmioty tworzące Klaster Fotoniki i Światłowodów przeznaczane są na jego dalszy rozwój. Centrum jest organizacją non-profit. Przedsiębiorstwa uczestniczące w Klastrze współpracują w obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergii wspólnych działań. Efekt synergii polega na m.in.:

  • dyfuzji know-how oraz wymiany pracowników w ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów,
  • zwiększeniu efektywności i mocy produkcyjnych,
  • zwiększeniu absorpcji innowacji,
  • przyciąganiu kolejnych członków, a razem z tym nowych zasobów,
  • realizacji wspólnych projektów.

Podstawowym warunkiem dla wyzwolenia efektu synergii jest gotowość wszystkich uczestników Klastra Fotoniki i Światłowodów do nawiązania współpracy. Gotowość ta powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu, ponieważ członkostwo w powiązaniu to także dostęp do wspólnej bazy umiejętności, potrzeb szkoleniowych czy działań marketingowych i badawczo-rozwojowych. Powiązani przedsiębiorcy zyskują nowe sieci kontaktów, dzięki czemu mogą działać na większą skalę. Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw, które działając w pojedynkę, są odcięte od dużych rynków zbytu czy dostawców. Współpraca może być bardzo przydatna także w przypadku firm, które chcą wkroczyć na rynki zagraniczne.