„NEW OPTICAL FIBRES DEDICATED TO DISTRIBUTED SENSORS IN NUCLEAR ENVIRONMENT (NODUS)”

Zapytania ofertowe w ramach realizacji projektu „NEW OPTICAL FIBRES DEDICATED TO DISTRIBUTED SENSORS IN NUCLEAR ENVIRONMENT (NODUS)” w Programie TEAM TECH, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o tej samej nazwie) finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM TECH

Zapytanie ofertowe dotyczące planowanego zakupu materiałów niezbędnych do realizacji prac badawczych w ramach realizacji Projektu:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie

Zał. nr 3 – Wykaz dostaw

Data publikacji: 10.02.2017

Wynik zapytania

Data publikacji: 14.03.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące planowanego zakupu usługi w dziedzinie czujników światłowodowych, w tym określenie parametrów krytycznych z punktu widzenia wdrożenia przemysłowego:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Szczegóły przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

Data publikacji: 08.03.2017

Wynik zapytania

Data publikacji: 17.03.2017