O nas

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów (PCFS) świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne. Wspiera transfer technologii fotonicznych oraz wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz dba o rozpowszechnianie osiągnięć polskiej fotoniki światłowodowej.

Działamy na styku nauki i biznesu, a naszym celem jest wdrażanie polskich innowacyjnych rozwiązań fotonicznych, wsparcie naukowców i przedsiębiorców oraz budowa silnego polskiego sektora fotonicznego.

Istotnym elementem działalności Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów jest duży potencjał infrastrukturalny oraz kadrowy. Profesjonalizm zespołu mertoryczno-technicznego oraz administracyjnego umożliwia realizację zadań Centrum.


Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów.


Zadania realizowane w ramach Centrum to przede wszystkim:


  • rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu
  • kontakty z instytucjami naukowymi i ocena przedsięwzięć innowacyjnych
  • identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych
  • promocja instytucji naukowo-badawczych, zespołów badawczych i ich osiągnięć
  • popularyzacja, promocja i rozwój przedsiębiorczości technologicznej

  • doradztwo, szkolenia i informacja w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności intelektualnej, technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych, światłowodowych i fotonicznych
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
  • transfer pozyskanej wiedzy do praktycznych zastosowań przemysłowych
  • działania na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, technicznej
  • podejmowanie inicjatyw innowacyjnych, nowatorskich i alternatywnych na polu nowych technologii