Szacowania w ramach realizacji projektu „NEW OPTICAL FIBRES DEDICATED TO DISTRIBUTED SENSORS IN NUCLEAR ENVIRONMENT (NODUS)”

Szacowanie w ramach realizacji projektu „NEW OPTICAL FIBRES DEDICATED TO DISTRIBUTED SENSORS IN NUCLEAR ENVIRONMENT (NODUS)” w Programie TEAM TECH, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o tej samej nazwie) finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM TECH

Szacowanie dotyczące planowanego zakupu materiałów niezbędnych do realizacji prac badawczych w ramach realizacji Projektu:

Szacowanie

Data publikacji: 30.01.2017

Szacowanie dotyczące planowanego zakupu usługi w dziedzinie czujników światłowodowych, w tym określenie parametrów krytycznych z punktu widzenia wdrożenia przemysłowego:

Szacowanie

Data publikacji: 01.02.2017