Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wczesna faza rozwoju Działanie 5.1- Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym