loga-eu-pcfs-22

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

Projekt: „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych"

Beneficjent: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Kwota całkowita: 758 063, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 341 300, 00 PLN

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie procedury PCT dla opracowanego wynalazku - przeprowadzenie zgłoszenia w trybie PCT i późniejsze wejście w tzw. fazy krajowe. Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku do polepszenia parametrów sieci telekomunikacyjnych. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.

Zapytania ofertowe do projektu