loga-eu-pcfs

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1 – Badanie naukowe i prace rozwojowe Podziałanie 4.1.1 – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Program BRIK

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z bezprzewodowym przesyłem uzyskanych danych pomiarowych do systemów informatycznych”

Beneficjent: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, InPhoTech Sp. z o. o., Maxer - Inżynierskie Wsparcie Techniczne

Kwota całkowita: 2 912 825, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 1 349 880, 00 PLN

Cel projektu: Opracowanie oraz przetestowanie w warunkach szlakowych autonomicznego urządzenia do automatycznego, bezobsługowego pomiaru temperatury powietrza i szyn zabudowanych w torach oraz przesyłanie uzyskanych wyników do systemów informatycznych celem nadzoru nad prawidłową pracą toru bezstykowego. Cel projektu przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego, szczególnie zwiększenia liczby innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Opracowany system zapewniał będzie bezinwazyjny pomiar poprzez montaż autonomicznych modułów pomiarowych wyposażonych we własne zasilanie oraz środki przesyłu danych pomiarowych.

Szacowania ofertowe

Zapytania ofertowe

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112017-brik/
mapadotacji.gov.pl