Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA

Post Image

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA powstała w 2007 roku jako samorządna organizacja pozarządowa, niezależna w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Do głównych zadań Fundacji należą:

  • Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
  • Wspieranie i promowanie rozwoju nauki, działalności badawczo-rozwojowej, edukacji, oświaty i wychowania, sportu, kultury i sztuki oraz tradycji zarówno lokalnej, jak i narodowej
  • Inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze europejskim
  • Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między regionami w kraju i zagranicą
  • Kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości wśród społeczeństwa
  • Kształcenie, ocena oraz pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku
  • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz idei społeczeństwa informacyjnego
W ramach projektu Centrum będzie pełnić rolę Instytucji Otoczenia Biznesu polegająca na świadczeniu usług doradczych dla członków Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz wspieraniu koordynatora projektu w realizacji działań związanych z opracowywaniem strategii rozwoju Klastra Fotoniki i Światłowodów. Centrum Inwencja posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów innowacyjnych, dzięki czemu może wesprzeć koordynato Klastra Fotoniki i Światłowodów w organizacji prac na rzecz jego członków.