Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych

Zapytanie ofertowe nr 2018/10/05/1 w ramach w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem oferty jest moduł do przetwarzania i charakteryzacji wielordzeniowych komponentów światłowodowych. Usługa ta realizowana będzie w ramach działania 1.3 RPO WL 2014 – 2020 w projekcie Oś Priorytetowa 1. Badania i Innowacje.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Wzór raportu z odbioru

Data publikacji: 5.10.2018

ZMIANA ZAPYTANIA

W związku z omyłkową datą wskazaną jako termin składania ofert w pierwotnym zapytaniu ofertowym zamieszczamy ponowne postępowanie oraz wydłużamy termin na składanie ofert.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Wzór raportu z odbioru

Data publikacji: 12.10.2018

II ZMIANA ZAPYTANIA

Zmieniono formularz ofertowy, ponieważ w pierwotnej wersji omyłkowo znalazł się błędny zapis dotyczący wcześniejszych dostaw. Zmiana ta nie wpływa na termin składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Wzór raportu z odbioru

Data publikacji: 15.10.2018

III ZMIANA ZAPYTANIA

Uzupełniono treść formularza zapytania ofertowego o zapisy dotyczące warunków zmiany umowy. Powyższa zmiana nie wpływa na konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Wzór raportu z odbioru

Data publikacji: 7.11.2018

Aktualizacja: W związku z podpisaniem przez Prezydenta przyjętej przez Sejm ustawy ustanawiającej dzień 12 listopada Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oświadczmy , iż tego dnia siedziba firmy będzie zamknięta. W związku z tym zmieniamy termin składania ofert i wydłużamy go do dnia 15.11.2018.