Projekty UE

27 października 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1 – Badanie naukowe i prace rozwojowe Podziałanie 4.1.1 – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Program BRIK

Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z bezprzewodowym przesyłem uzyskanych danych pomiarowych do systemów informatycznych
26 października 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Moduł do przetwarzania i charakteryzacji wielordzeniowych komponentów światłowodowych
24 października 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Program TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego
21 października 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych
19 października 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.3 – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych
27 czerwca 2020

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wczesna faza rozwoju Działanie 5.1- Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Rozwój Powiązania Kooperacyjnego Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów