Aktualności

PCFS uczestnikiem grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji ds. fotoniki

mnisw_logo

Pracownicy Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów zostali wytypowani przez Ministerstwo Gospodarki i w efekcie biorą udział w pracach grup roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: Gr. 18 ds. Fotoniki oraz Gr. 16 ds. Elektroniki opartej na polimerach przewodzących.

Obecnie, znaczącym kapitałem zarówno rynku globalnego jak i rynków regionalnych staje się rozwój technologii multidyscyplinarnych, które przenikają do wielu gałęzi nowoczesnego przemysłu m.in.: IT, nanotechnologii, fotoniki, biotechnologii, czy zaawansowanych metod wytwarzania. Znaczenie i wagę rozwoju nowoczesnych technologii podkreśliła Komisja Europejska w komunikacie z 30. 09. 2009 r. (Commission Communication – SEC 512/2009 „Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the UE”), wskazując technologie przyszłości „oparte na wiedzy, wiążące się z intensywnością badań (…), krótkimi cyklami innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi oraz wysokimi kwalifikacjami pracowników” jako kluczowe technologie wspomagające (ang. Key Enabling Technologies - KET). W ramach KET określono sześć technologii, które charakteryzują się m.in.: wysokim poziomem konkurencyjności na rynku globalnym, umożliwiają dalszy postęp cywilizacyjny Wspólnoty Europejskiej, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych oraz przenikają do wielu sektorów gospodarki. W ramach KET-ów sklasyfikowano następujące obszary technologiczne: nanotechnologię, zaawansowane materiały, mikro- i nanoelektronikę, fotonikę, biotechnologię oraz zaawansowane materiały. Na uwagę zasługuje fakt, że rozwój w/w technologii oraz ich zastosowania komercyjne tworzą nowe sektory gospodarki, nierzadko niszowe, unowocześniają i wzmacniają konkurencyjność tradycyjnych gałęzi przemysłowych. Kolejną istotną dyrektywną stała się przyjęta przez UE w marcu 2010 roku Strategia Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument ten wskazuje na 3 podstawowe priorytety mianowicie: inteligentny wzrost, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach (ang. smart growth), zrównoważony wzrost, czyli umacnianie gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów (ang. sustainable growth), wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (ang. inclusive growth).

W ramach polityki spójności Polska opracowuje i realizuje strategię na rzecz inteligentnej specjalizacji, która będzie wskazywać preferencje przyznawania wsparcia finansowego na rzecz rozwoju na lata 2014 – 2020. Strategia inteligentnej specjalizacji polega na wyznaczeniu priorytetów w obszarze gospodarki B+R+I oraz prowadzeniu inwestycji w obszarach zapewniających zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Wskazanie inteligentnych specjalizacji przyczyni się do unowocześnienia krajowej gospodarki, zróżnicowania produktów i usług oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. W proces wyboru inteligentnych specjalizacji zaangażowani są partnerzy biznesowi i naukowcy, a także społeczeństwo w celu umożliwienia odkrywania nowych dziedzin, w których Polska ma szansę na wyróżnienie na arenie międzynarodowej gospodarki. W dniu 31 marca 2015 roku Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji składający się z przedstawicieli Ministerstw Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury i Rozwoju opublikował opisy 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji opracowanych (http://www.mg.gov.pl/node/23423) przez grupy robocze ds. KIS.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że fotonika została wpisana w krajowe inteligentne specjalizacje. Miło nam jest również poinformować, że pracownicy Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów w drodze konkursu zostali wybrani przez Ministerstwo Gospodarki na członków grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji ds. Fotoniki (KIS 18 – Fotonika) oraz ds. Elektroniki opartej na polimerach przewodzących (KIS 16 – POLI)

Fotonika jest szybko rozwijającą się multidyscyplinarną technologią, która w dużej mierze przyczynia się do unowocześniania i polepszania istniejących gałęzi przemysłu oraz rozwoju życia społecznego. Według Europejskiej Platformy Fotoniki Photonics21, fotonika może znaleźć zastosowania między innymi w następujących sektorach:

mnisw_logo
  • Zdrowie – poprzez zastosowanie technologii fotonicznych możliwa będzie wczesna diagnoza chorób poprzez użycie nowych metod detekcji oraz zminimalizowanie inwazji chirurgicznych,
  • Energetyka – rozwój technologii LED, OLED oraz inteligentnych sieci może obniżyć zużycie energii nawet o 2/3,
  • Produkcja – użycie laserów umożliwia tworzenie nowych lekkich konstrukcji,
  • Przesyłanie danych – dzięki rozwijaniu nowoczesnej technologii światłowodowej opartej na światłowodach o pojemności wielu tera bitów możliwe jest przesyłanie coraz większej ilości danych w jednostce czasu.

Rozwój fotoniki i jej zastosowań przyczyniają się również do wzrostu zrównoważonego rozwoju poprzez: wspieranie technologii przyczyniających się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, stosowanie zaawansowanych technologii laserowych, które pozwalają tworzyć coraz bardziej wydajne procesy produkcji, globalne mniejsze zużycie energii, co pozwala zaoszczędzić miliony euro. Technologie fotoniczne przyczyniają się dodatkowo do wzrostu bezpieczeństwa (np. monitoring stanu konstrukcji technicznych) i komfortu życia (np. ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami przyrodniczymi).

Na ostatnim spotkaniu grupy roboczej KIS 18 – Fotonika został dopracowany zakres obszarów gospodarczych http://www.mg.gov.pl/files/upload/23423/Opisy%20KIS_wersja%20finalna_31.03%202.pdf , w których przewiduje się znaczący udział technologii fotonicznych w ich rozwoju na najbliższe lata.

Zapraszamy do aktywnego śledzenia informacji o dalszych pracach grupy roboczej KIS 18 – Fotonika oraz do składania projektów na finansowanie przedsięwzięć opartych o technologie fotoniczne. O ważnych datach i wydarzeniach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.